A 2011/2012-es tanév tapasztalatai

1) Kompetencia alapú oktatás

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben ; megvalósításmatematika és kémia tárgyakból.

1.1)Az innováció mottójává válhat:

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.„

/Szent-Györgyi Albert/

A kompetencia alapú oktatás célja, hogy áttevődjön a hangsúly a hagyományosan frontális, zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

1.2) Szem előtt tartottam, hogy különösen fontos a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek kialakítása, fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás elemi feltételei.

Rendkívül fontos:

-a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez

-olyan módszereket kellett alkalmaznom, melyek segítségével az egyéni különbségek is figyelembe vehetők

-továbbá az alapkompetenciák folyamatos fejlesztése(mindkét tantárgy területén):

- az olvasás-szövegértés

-az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás

-a gyakorlat közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás, a matematikai kompetencia fejlesztés

-a mindennapi természetismeretet és magasabb szinten újraformáló, alkalmazható természettudományos tudás

1.3)  Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúrám megújulása volt.Területei:

a)Pályázat keretében megvalósulásra kerülő szakmai továbbképzések elvégzése:   Új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás); Új tanulás szervezési eljárások ;Kooperatív tanulás; Tanórai differenciálás heterogén csoportban  ;Életpálya-építés kompetencia terület(itt a továbbképzést végzett kolleganő segítségével dolgoztam)

Életpálya-építés kompetenciákat tavaly 7. idén a 8.osztályban -mindkét esetben az osztályomban-sajátíttattam el.

b)Egyetemi végzettség (MA) megszerzése matematikából, amely a fenti területeken tovább mélyítette ismereteimet.

  • 1.4) Hatékony tanulás szervezési módokat kell alkalmaznom,ahol a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást
  • ahol a diákok változatos eszközöket és információs forrásokat  használhatnak
  • ahol élethelyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és módszerekkel keresik a választ

 

 

1.5)A tanulási célok elérésének és a problémamegoldó tevékenységeknek alapfeltétele a komplex, sajátos tanulási környezet megteremtése volt.

 

 

1.6)A tanórai differenciálást tartalmi differenciálásban és  szervezeti tanulócsoportos bontásban is végeztem.

 

1.7)Változatos tanulásszervezési eljárásokat alkalmaztam mindkét tárgyam tanításánál, mint a

-Csoportmunka

-Páros munka

-Egyénre szabott munkaforma

-Részben egyénre szabott szervezeti forma

-Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben

-Foglalkoztató feladatlapok készítés

Kooperációra – együttműködésre épülő tanulásszervezési módok közül elsődlegesen preferáltam a problémaalapú tanulás,kooperatív vita,Kagan – féle kooperatív tanulás,pedagógiai projektek alkalmazását.

 

1.8)

A kompetencia alapú oktatás implementációja –A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és eszközök(IKT)  alkalmazása:

Az implementációban szereplő oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő,a kulcskompetenciák fejlesztését támogató, modern pedagógiai módszertan alkalmazása.

IKT:(interaktív tábla)illetve honlapom használata a tanításban (  http://kovacszsolt.info)
Részt vett osztályom a három hetet meghaladó projekt munkálataiban is (kirándulás is volt a témához kapcsolódóan), az iskola többi osztályával együtt, a projekt lebonyolítója ezúttal a hatodik osztály volt. Egy témahét:

Témája:”Magyarság, magyarságtudat”-itt a matematikatörténet illetve a kémiatörténet magyar vonatkozásait, magyar tudósokat emeltünk ki, akiknek a munkásságát, illetve a magyarsághoz való kötődésüket tárgyaltuk.Prezentációk készültek ppt-ben, plakátokon, de CD-ket és videofilmeket is készítettünk.Ezek elérhetők az intézményben, a Youtube-on, a http://kovacszsolt.info honlapomon, és remélhetőleg hamarosan az intézmény honlapján is.

Szerencsésnek tartanám a közeljövőben egy  moduláris oktatási program megszervezését is,amelynek témája a “Tanulás tanítása” lenne megvalósítás köre pedig: 1-8.évfolyamban.

1.9) Az Educatio.hu honlapon tavaly az intézményünkből a “Jó gyakorlatok” közé két jó gyakorlat is bekerült.Sokat tapasztaltunk azonban más intézmények jó gyakorlatainak tanulmányozásál is : Gávavencsellő, “Itthon láss csodát” projektnap; Kaba:itt főleg IPR-es adminisztrációban kaptunk megerősítést.

1.10) Folyamatos volt egész éven az Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás, Drogprevenciós programok,Családtervezés előadások (az Iskola Rendőre, illetve a védőnők segítségével).

Legalább annyira kell törődnünk azzal, hogy hogyan tanítunk, mint amennyire korábban azzal törődtünk, hogy mit tanítunk.

 

 

2)Esélyegyenlőség biztosítása:

 

„ A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy, hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz alapvetően szükséges képességekkel, ami jelentős részben annak tudható be, hogy a közoktatás nagyon egyenlőtlen esélyeket biztosít az eltérő társadalmi hátterű tanulóknak.” (Budapest Intézet; 2009. év végi jelentés)

 

2.1)A négy legfontosabb társadalmi kérdés:

-mélyszegénység,

-iskolázatlanság,

-munkanélküliség,

-roma népesség integrációja.

 

Feladatunk: „Esélyegyenlőségi programok” megvalósítása és ezzel a fenti problémák kezelése helyi szinten. Ezek törvényi háttere adott(„Legyen jobb a gyerekeknek” (Nemzeti Stratégia 2007-2032) illetve az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról )

 

2.2)Intézményünk  tanulói összetételét, a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI tanulók arányát (osztály, évfolyami,intézményi szinten) vizsgáltuk .

 

Megállapítható, hogy:

 

-Intézményünk  befogadó,

-Nem folytat szegregált oktatási-szervezési

gyakorlatot.

 

A HHH és  SNI tanulók aránya magasabb az országosnál, ezért erősítettük  az óvoda-iskola átmenet segítő

tevékenységet. (Nyáron civil szervezet bevonásával heti rendszerességű párbeszédet folytattunk a témáról a Borfaluban, szülők, pedagógusok, intézményvezetők, fenntartó bevonásával)

 

Szükséges volt a  kompetencia mérések eredményeinek javítása és a pályaválasztás segítése (Életpálya prg)

 

 

-A hogy a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléshez biztosítottak a feltételek (kompetencia alapú, és integrált oktatás megvalósítását biztosító képzett pedagógusok, termek, eszközök).

 

Cél volt, hogy minél több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló tegyen nyilatkozatot és bevonásra kerüljön a különböző programokba.

A hetedik évfolyam tanulói között kiugróan magas a fenti kritériumoknak megfelelő tanulók száma, így matematikáből és kémiából heti egy alkalommal velük tartottam hátránykompenzációs foglalkozásokat.Minden tanulóra elkészítettem előírás szerint az egyéni fejlesztési tervet, a tananyagot óránkénti bontásban.Háromhavonta értékeltem előmenetelüket,amely értékelést a szülő aláírásával jelezte, hogy egyetért a megállapítottakkal.

Felmerülő problémák:

Tanulói részről érdektelenség, szülői részről az együttműködés inkább a tények elfogadásán alapult, mintsem tanár-szülő partneri viszonyon.Jellemzi ezt valamiféle csodavárás a szülő részéről.Tudatosítani kell, hogy ennek a folyamatnak ő is aktív részese, alakítója legyen.A szükséges taneszközöket  az intézmény biztosítja.

Van még tennivalónk ezen a területen.

Az Integrált Pedagógiai Program nem egyenértékű egy automatával, ahol egyfelől az input(intézmény felől:IPR-alkalmazása, esélyegyenlőség biztosítása, taneszköz, tudás biztosítása, szülő felől: a tanuló biztosítása) majd az output(tudással, illetve az élethosszig való tanulás kompetenciáival felvértezett tanuló) egyensúlyát nem biztosítja, ha a folyamatban csak az intézmény tesz erőfeszítéseket, a szülők nem.Itt még erős szemléletváltásra van szükség a szülők részéről.

 

Az intézmény ehhez biztosítja:

-Kapcsolatépítés: Civilekkel, egyházakkal, családsegítővel,

védőnővel, szakszolgálattal stb.

-Programok már óvodáztatás előtt

-Nyitott programok az óvodában és az iskolában

-Képzések: integrációs rendszer megismeréséhez, adaptációjához a pedagógusoknak, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok megvalósításához a fenntartónak és a segítő környezet képviselőinek.

-Gyermek és tanulóbarát környezet, bútorok, pedagógiai módszerek.

-SNI gyermekek, tanulók preventív fejlesztése.

-Pályaválasztási programok.

 

-SNI és HHH tanulók továbbtanulásának elősegítése külön foglalkozásokon(Életpálya).

 

 

 

 

 

 

3)IPR:

 

A 2011/2012 -es tanévben a következő feladatoknak tettünk eleget szaktanári és intézményi szinten:

 

3.1)Az iskola körzetéhez tartozó HHH tanulók beazonosítása

 

Az igazolatlan hiányzások minimalizálása(itt még sajnos az osztályomban volt tenni való)

Nyitott iskolai működés fenntartása: a szülői házzal való nyitott kapcsolat ;ezt biztosították a rendszeres családlátogatások is.

HHH gyermekek osztálybeli  nyilvántartása

 

 

3.2) A nevelőtestület együttműködése ( Értékelő eset-megbeszélések,stb)az együttműködés folyamatos volt a gyermekvédelemmel, illetve külső szakemberekkel.

Osztályomban a pályaválasztást az segítséget kérőknek(ami előzetes szülői beleegyezést is megkövetel) pszichológus is segítette, felmérésekkel, pályaválasztási tanácsadással.

 

 

3.3)Az iskolában jól működik a pedagógusok együttműködésre épülő értékelési rendszer, amely teljes mértékben biztosítja a HHH gyermekek egyénre szabott felzárkóztatását, tehetséggondozását .Kialakultak a problémamegoldó fórumok a gyermekvédelem, pszichológus, fejlesztőpedagógus és szaktanárok és osztályfőnök között.Hospitálásra épülő együttműködés is megvalósult.

 

 

 

3.4)A pedagógiai munka kiemelt területeinek fejlesztése csak a fentiekkel együtt valósulhatott meg iskolánkban:Önálló tanulást segítő fejlesztés Az önálló tanulási képességet kialakító programokA tanulás tanítása Az önálló tanulás képességének kialakítása Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek

A tanulók önmagához mért fejlődésének a figyelembevétele értékelésekkor .Hatékony tanuló megismerési technikák beépítése a napi munkába .

 

3.5)Dokumentáció:

-tanmenetek

-osztálynaplók

-szakköri naplók,

- életpálya napló

-Egyéni fejlesztési tervek :A tanulási képességek fejlesztésével, a tanulási és egyéb részképesség zavarok leküzdésével, a figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakításával a tanulók iskolai eredményességének javítása céljából.

 

 

Az intézményünkben minden lehetőség adott a különböző háttérrel és különböző eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekeke együttnevelésére, egyéni, differenciált fejlesztésére.

 

 

3.6)A kommunikációs képességeket fejlesztő programok ,kooperatív tanulás elemeinek alkalmazása a tanítási órákon.

Ide sorolhatóaz internet, a számítógép, a digitális technika beépítése a tanítás-tanulás folyamatába, a projekt módszer alkalmazása

Az év közben kapott IKT eszközöket rendszeresen felhasználtam az órákon.

Interaktív táblával, illetve interaktív tananyagokkal tanítok, amelyeket az Educatio és a Realika alapján állítok össze.

 

A tanításban felhasználom saját weblapomat is, (http://kovacszsolt.info)

 

Itt a bejegyzésekben és a hírlevélben az iskola közösségi életét mutatom be,a galériákban pedig az órák egyes részletei láthatóak, kémiából és matematikából,továbbá (videogaléria) a képgalériában pedig szintén a közösségi életet mutatom be.

 

Ezek egy része látható volt a Tarcal által rendezett kistérségi tehetségnapon.

Tanítványaim (osztályom, illetve nem osztálybeliek beregisztráltak a hírlevelekre)

 

 

3.7)Közösségfejlesztő, közösségépítő programok ;osztálybuli, kirándulás, de közös pizzázás még a ballagás után is volt az elballagott nyolcadik osztályommal.

 

 

3.8)A védőnő és a rendőrök bevonásával egészségmegőrző , drogprevenciós felvilágosító jellegű és egyébprogramok szervezése is megvalósult a tanulóknak.

 

 

 

3.9)A továbbhaladás feltételeinek biztosítása ,pályaorientáció

 

Életvitel, pályaorientációs foglalkozások a 8. évfolyamban.

 

Videófilmek megtekintése különböző szakmákról, középiskolák bevonásával történ a felvételi eljárás megkezdődésekor.

3.10) IPR –a foglalkozások haszna, tapasztalatai :  6. évfolyam, alapszint, matematika:

Elvárható tapasztalatok:

-    Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma.

-     Az életkor és a mentális kor eltéréseit figyelembe vevő és a gyermek egyéni adottságaihoz, részképesség-szintjeihez, fejlődési üteméhez igazodó nevelés-oktatás révén a gyermek, a tanuló optimális fejlődése biztosítható, ami indokolatlanná teszi a tanévismétlést. Elérhető a gyorsuló ütemű fejlődés is.

Az iskolánkban az országos kompetenciamérések eredményei javulnak-vagy remélhetőleg-nem romlanak. A hozzávetőleg azonos életesélyek, munkaerő-piaci esélyek biztosításához hozzávetőleg azonos kompetencia-szintekre van szükség. Ami nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy minden egyes tanulót mindegyik kompetenciaterületen hozzávetőleg azonos szintre juttathatunk el.

-   Annál is inkább, mert a követelmények fokozatos növelésével törvényszerűen növekszik a szóródás, a szintkülönbség az eltérő mentális korban lévő tanulók között.

-  Ugyanakkor valamennyi tanuló kompetencia-szintjei növekednek. Egyeseké gyorsabban, másoké lassabban, de növekednek. Valamennyi tanuló optimális fejlesztése esetén elérhető, ha az  iskola átlaga  el is marad ugyan az országos átlagtól, de az IPR alkalmazása révén a javulás mértéke kimutathatóan minden évben magasabb valamivel az országos átlag javulási mértékénél, akkor  az iskolában sikeres az IPR alkalmazása.

 

 

4)Családlátogatás

4.1)Szerepe:

-A HHH gyerekek (illetve az egész osztály)szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés

-Személyes kapcsolat kialakítása

minden szülővel

-Egyéni beszélgetések

- További lehetőségek, a szülői értekezlet ,illetve a fogadóórák.

 

4.2)Első és második félév elején minden családot meglátogattam az osztályban, sőt az általam tanított más osztályokban is az osztályfőnökükkel együtt.

Eredményességét a szülők együttműködési készségének pozitív alakulásában is le lehet mérni.

 

 Minden szülőt el lehetett érni a fogadóórák, a szülői értekezlet, a családlátogatások révén. Osztályomban kifejezetten aktív szülői munkaközösség működött, akik a szerenád, bankett, továbbtanulás, osztálypénzzel kapcsolatos ügyek intézésére külön maguknak is többször tartottak szülői értekezletet az osztályfőnök tudtával, illetve amennyiben igény volt rá-elérhető voltam számukra a szomszéd teremben.

 

4.3)Eredmények: kialakult nyolcadik osztályra egy viszonylag jó osztályközösség, segítő szülői háttérrel, a tanulók integráltan oktathatóak voltak, megvalósult az együttnevelés.Sőt, el tudták egymást fogadni.

Ez nagy szó annak fényében, hogy nyolcadik osztály végén négy kitűnő tanuló, egy jeles tanuló volt de ugyanebben az osztályban megtalálhatóak voltak a különböző tanulási részképességzavarral küzdő tanulók is.

5.Versenyek,tehetséggondozás, “jó gyakorlatok”:

 

5.1)Kémia Tehetséggondozó Műhely 2011:

Kémia Tehetséggondozó Műhely 2011-Tarcal, Klapka György Általános Iskola;   2011.10.15-2011.12.05.   (30 óra)

A foglalkozásokon részt vevő iskolák:Tokaj,ANOI, Tarcal,KGYÁI, Taktabáj általános iskolák.Műhelymunkát vezeti: Kovács Zsolt matematika-kémia szakos tanár

 

5.2)IPR-projektzáró rendezvény Gávavencsellőn, a Rakovszky Általános Iskolában:

A tarcali Klapka György Általános Iskola képviseletében jártam az IPR-projektzáró rendezvényen Gávavencsellőn, a Rakovszky Általános Iskolában. Nagy munkát fejeztek be, amelyben Szlovákia és Kárpátalja településeinek  hagyományait, néprajzi, természeti értékeit kutatták. Az Itthon láss csodát című IPR-es projektzáró rendezvényen bemutatkoztak az osztályok ismertetőkkel, versekkel, táncokkal, dalokkal, népszokásokkal. A színes és nagyon látványos bemutatkozás gasztronómiai kiállítással egybekötött állófogadással zárult, ahol az említett tájegységek jellegzetes ételeit vonultatták fel.

 

5.3)Zrínyi Ilona Matematikaverseny:

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny az ország legnépszerűbb matematikaversenye. Az elmúlt évben az indulók száma több mint 65000 volt. A kétfordulós verseny (területi és országos) teszt formájában kerül lebonyolításra. A versenyen 3-8. osztályos tanulók vehetnek részt.

 

A Zrínyi/Gordiusz Matematikaverseny megyei/körzeti fordulója 2012. február 17-én (pénteken) lezajlott.

 

Gratulálok tanítványaimnak, Titkó Simon 5.b és Szikora László 8.a osztályos tanulóknak a versenyen elért kiemelkedő eredményeikért!

 

5.4)Hegyalja matematikaverseny :

Bolyai János Általános Iskola – Szerencs

 

A szerencsi Bolyai János Általános Iskola és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás ismét meghirdette a Hegyalja Matematika Versenyt 3. 4. 5. 6. 7. és 8. osztályos tanulók részére.

 

A versenyt kétfordulósra tervezték, a jelentkezésektől függően.

 

Szikora László 8.a és Titkó Simon 5.b osztályos tanítványaim szép eredményt értek el a Hegyalja matematikaversenyen.

 

5.5) 2011.11.18.Eötvös József Általános Műveltségi  Verseny:dobogós helyezések: I. Tokaj, ANOI; II.Tarcal, Klapka György Általános Iskola, III. Tokaj, ANOI.

 

5.6)2012.04.19.Tokaj, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola:

 

A Rendezvények Napján nagyon szép helyezéseket ért el a tarcali csapat a Prezentáció, Gasztronómia és Főzőverseny területeken.

 

Prezentáció:

1.helyezett: Szilágyi Szilvia

2. helyezett:Szaszák Bence

4. helyezett. Szikora László.

 

Bor és Gasztronómia , KIK:

 

Negyedik helyezett:

Gulyás Dóra, Gresz Tímea, Szabó Fanni

 

Főzőverseny,KIK:

 

“Paprikás csirke”:

 

harmadik helyezett:

Szilvási Katalin,Oláh Kinga, Czipelle Beáta

 

A csapatokat koordináló tanár:Kovács Zsolt osztályfőnök

 

Hozzászólás írása?

0 hozzászólás.

Szólj hozzá!


Megjegyzés: A következő HTML formázásokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>