Kistérségi Kémia Tehetséggondozó Műhely a Klapka György Általános Iskolában 2011.10.15-2011.12.05.

Nagy fe lelősséget jelent a tanár és az iskola számára a tehetséges tanulók felismerése, majd tehetségük kibontakoztatása és fejlesztése.

Egy adott iskolában a tehetség felismerésének és gondozásának, valamint fejlesztésének hagyományos színtere a tanítási óra.

Kit vagy kiket tekinthetünk ké miából tehetségesnek? Nehéz megmondani,

hiszen a tehetség fejlődik, változik, ezért célszerű inkább egy 10 év körüli gyerek esetében kémiából tehetségígéretről beszélni.

Az egyik legmegfelelőbb módja ennek a kísérletezés.

A tarcali Klapka György Általános Iskolában Kistérségi Kémia Tehetséggondozó Műhely indult a tokaji II.Rákóczi Ferenc A.N.O.I; a taktabáji Általános Iskola és Óvoda, valamint a tarcali Klapka György Általános Iskola részvételével,Kovács Zsolt matematika-kémia szakos tanár szervezésében.

A Műhely létrehozásának igényét kémia oktatásunk történeti alakulása hozta létre:

1946-ban A kémia „vegytan” tárgyként megjelenik a 8. évfolyamon. Az 1963-as új általános iskolai tantervekben további hangsúlyt kaptak a természettudományos tárgyak .A 70-es évektől az általános iskolában a természet tudo mányok a természetismeret tantárgy keretein belül jelennek meg. A kémia 7–8. osztályban ezekre az ismeretekre épülve jelenik meg önálló tantárgyként.

Az 1978-as tanterv (Az általános nevelés és oktatás terve) anyagszerkezeten

alapuló kémia oktatást vezetett be a tartalomközpontú tantervfejlesztési iránynak

megfelelően.

 

Sajnos ez a túlméretezett és tudományos tananyag visszatetszést keltett, népszerűtlenné kezdett válni a tárgy.

 A kijelölt órakeret az addigi 2–2 óra helyett (7. és 8. év fo lyam) 1,5–1,5 órá ra csökkent.

A negyedével csökkentett óra szám meggyengítette a kémia tanítását.Nem maradt idő elég kísérletezésre. A tananyagszervezést a mindennapok kémiájának körébe állította.

Kiemelten tárgyalta a környezetvédelmi problémákat. A képességfejlesztést

a tevékenykedtetés útján kívánta megvalósítani. Elvárta a számítástechnikai ismeretek alkalmazását a tanítás-tanulás során.

A je len tős óraszámcsökkentés mint ha az utóbbi évtized ben megtorpantotta

volna a te hetsé gek gondozását. Ez nem teljesen korrekt megállapí tás, hiszen hazánk

ban je len tős erő fe szí té sek szü let nek a tan tár gyi te het ség gon do zás, a te het -

sé ges ta nu lók kal tör té nő fog lal ko zá sok tá mo ga tá sá ra

 

A ké mia tárgy 7. osz tá lyos meg je le né se kor ke vés in for má ciónk van a ta nu lók

tan tár gyi beál lí tó dá sá ról. Ne héz megál la pí ta ni, hogy kik ből le het nek a későbbi

te hetsé gek. A tehetség nem valamif le személyiségjegy, a ta nulók képességei változnak az iskoláztatás során.

A felső tagozat, illetve ennek megfelelő gimnáziumi osztályok már színterei lehetnek a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, amelyben a kutatások és tapasztalat szerint is /12-13 éves kor körül/ már többnyire megjelenik a speciális tehetség az intellektuális szférában.

Örvendetes, hogy a tarcali Klapka György Általános Iskola Regisztrált Tehetségponttá vált a tavalyi évben.Ez lehetővé tette a Műhely kistérségi szinten történő megszervezését Tarcal központtal.

Az iskola funkciói:

-egyrészt a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos kereső programokat biztosítani,

-másrészt – ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti keretek között kell azt továbbfejleszteni.

A tanulók beválogatása a programba tanári ajánlás alapján történt:

- A programba való beválogatásnál  a következő szempontokat veszik figyelembe:

-általános intellektuális képességek (lényeglátás, problémamegoldás, emlékezet, figyelem, kreativitás) színvonala;Kreativitás teszt készítése;

-bizonyos szaktárgyakban nyújtott teljesítmények: (anyanyelv, matematika);

-a tanulók  iskoláiból küldött jellemzések;

-általános tanulmányi átlag

 

A tanulók feldolgozási készségeinek fejlesztése

- A diákok feldolgozási készségének fejlesztését a következőkre kell összpontosítani:

 Kritikus gondolkodás,kreatív gondolkodás,problémakeresés és megoldás, kutatás,önálló  döntéshozatal.

 

A Tehetséggondozó Műhely  szervezése egyre nehéz feladat elé állítja az iskolákat. Az érvényes rendelkezések szerint a jelentkezők létszámának el kell érnie a 15 főt, kisebb

csoportok indítása ezáltal nem lehetsé ges, legalábbis nehezen megoldható.

Ez is indokolta a Műhely kistérségi szinten történő beindítását.

A foglalkozások felépítése vegyes típusú volt, a „2011 a kémia éve” tiszteletére rendezett programsorozaton belül elsősorban környezetvédelmi szempontok alapján tárgyalta a tananyag megfelelő részeit úgy, hogy abban a 7-es és a 8-os tanulók is teljes értékű munkát végezhessenek.

A főbb témák:

1. üvegházhatás

2. savas eső

3. ózon réteg elvékonyodása

4. szmog

A főtémákon belül tesztfeladatok, tanulók által bemutatott kísérletsorozatok, kémiai számítások, továbbá a Hevesy György Országos Kémiaverseny példasorozatai szerepeltek.

Fő szerepet kapott az interaktív tábla, illetve az iskola laptopjainak használata, hiszen a foglalkozásokhoz dinamikus feladatlapokkal és interaktív tananyagokkal is készültem.

A foglalkozások megszervezése a honlapomon keresztül történt, ahol az egyes foglalkozások előtt az aktuális teendőket, kutatási témákat, kísérleti leírásokat, interaktív tananyagokat már előzőleg előkészítettem.

Ezzel értem el, hogy a tanulók a megfelelő előkészítés után csoportokban önállóan dolgozzanak, majd a foglalkozások végén önálló beszámolókat, kísérleteket, prezentációkat mutattak be.

 Természetesen egy délutáni háromórás foglalkozás előkészítése bizony sokszor egy hetet vett igénybe:szertári előkészítés, eszközök előkészítése, interaktív tananyagok összeállítása, kísérletek szabályos laboratóriumi jegyzőkönyvek alapján történő leírása, laborjegyzőkönyv vezetése, versenytesztek összeállítása, balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerleírások előkészítése, modellezőkészletek előkészítése, összerakása, majd szétszedése, a szertári eszközök rendbentartása minden foglalkozás után, vegyszerek előkészítése,továbbá majd összeszedése,szertár, illetve a szaktanterem folyamatos takarításának megszervezése a foglalkozások előtt és után, stb.

A műhelymunka hetenként egy alkalommal, háromórás időtartamban,csütörtök délutánonként zajlott.

 

A foglalkozás sorozat végén hangulatmérő kérdőívet dolgoztunk fel, amelyekben a foglalkozás sorozat eredményességét mérte.Ezek szerint:

 

 

 • •Kialakították saját tanulási stratégiáikat: 20 fő.
 • •Megtanulták a hatékony időbeosztást: 15 fő.
 • •Erősödött logikus gondolkodásuk: 14 fő.
 • •A tanulás során megismerték egyéni képességeiket: 18 fő.
 • •Kialakították a rendszerezett ismeretelsajátítást: 14 fő.
 • •Megtanulták a problémák többirányú megközelítését: 12 fő.
 • •Megtanulták új helyzetben alkalmazni az ismereteket: 9 fő.
 • •Tudásvágyuk erősödött a tanulás megtanulása során:  8 fő.
 • • Megtanulták a vázlatkészítést: 13 fő.
 • •Versenyszellem: 9.
 • •Nyitottság: 19.
 • •Kommunikáció: 18.
 • •Kreativitás: 16.

Összetartozás érzése:  fő

 Küzdeni tudás: 13 fő.

 • •Tolerancia: 18 fő említette.
 • •Önállóság: 20 fő.
 • •Szorgalom: 20 fő.
 • •.
 • •Magas igényszint: 6 fő.
 • •Önbizalom: 10 fő.
 • •Rendszeretet: 20 fő.
 • •Teherbíróképesség: 3 fő.
 • •Tisztelettudás: 12.
 • •Önkritika: 8 fő.

A fényképes beszámoló a Tehetséggondozó Műhely foglalkozásairól megtekinthetők  a honlapomon  http://kovacszsolt.info  oldalon a Kémiai segédlet regiszterfülön a Tehetséggondozó foglalkozások 1.;2.;3.;4.;5 . számú albumaiban.

A foglalkozásokon készült videoanyagból film készül, ez elérhető lesz a http://kovacszsolt.info  oldal video galériájában, illetve a Youtube-on, továbbá reményeim szerint a Tarcal Tv-n is.

A te het sé gek gon do zá sa ne héz ta ná ri mun ka. Amód sze rek ál lan dóan vál toz -

nak, megújul nak. Na gyon fon tos, hogy a jö vő is ko lá já ban min den ki tud ja al kal -

mazni a modern gyermekközpontú ok ta tá si formákat. Ha olyan helyzetbe ke rül

a ta nár, hogy ke vés te het sé ges ta nu ló val ke rül kap cso lat ba, ak kor le gyen fon tos

szá má ra az egy for ma bá nás mód el ve. Ama ga szint jén ta lál ja meg min den diák a

neki megfe lelő ok ta tá si formát, és azt a pe dagó gust, aki mindenre megta nítja,

fontossá, érdekessé te szi számára a tu dás megszerzését, és ha szüksé ges, felisme

ri és se gí ti ki bon ta koz tat ni te het sé gét.

 

A részt vevő tanulók:

 

 

 

 

 

 

Kovács Zsolt

Matematika-kémia szakos tanár

Klapka György Általános Iskola

Hozzászólás írása?

0 hozzászólás.

Szólj hozzá!


Megjegyzés: A következő HTML formázásokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>